חיסיון ברשת

תנאי שירות וחסיון

דומיין מוגן

תנאי השירות ומתן חיסיון להגנה על שם מתחם \ דומיין או אחסון מוגן.

1. פרוקסי ישראל מספקת הגנה מלא על זהותם של כל פרטי הלקוח שלה הכוללים:

    א. שמות בעלי דומיין, בעלי אתרים
    ב. טלפונים של בעלי דומיין, בעלי אתרים
    ג.  טלפונים סלולארים של בעלי דומיין, בעלי אתרים
    ד. אי מיילים של בעלי דומיין, בעלי אתרים
    ה. כתובות של בעלי דומיין, בעלי אתרים
    ו.  אי מייל של בעלי דומיין, בעלי אתרים

2. פרוקסי ישראל לא תמסור אף אחד מפרטי הקשר החסויים לשום גורם, גדול כקטן,

    כל זאת בכפוף לתנאי השרות של פרוקסי ישראל.

3. פרוקסי ישראל תאבטח את נתוני הלקוחות בבסיסי נתונים חסויים בשרתים שלה.

    נתוני הלקוחות לא יהיו חשופים לרשת בכל דרך שהיא.

4. פרוקסי ישראל תגן על הפרטיות של הלקוח כל עוד לא עבר או הפר אחד או יותר

    מהתנאים הבאים:
    א. אם הלקוח מבצע פעולות המהוות עבירה כלשהי על החוק בישראל או במדינה בה הוא או

        האתר שלו פועל.
    ב. אם הלקוח ינצל או יעשה שימוש בשירות של פרוקסי ישראל לביצוע פעולה בלתי

        חוקית כלשהי.
    ג. אם יוצג בפני פרוקסי ישראל צו בית משפט המורה לפרוקסי ישראל לחשוף את פרטי הלקוח.


5. פרוקסי ישראל תפסיק את ההתקשרות עם לקוחותיה ולא תספק חיסיון והגנה בתנאים הבאים:
    א. אם הלקוח לא ישלם את אחד או יותר מהתשלומים החלים עליו במועדו ובהתאם

        לאמור בהסכם השירות \ טופס ההזמנה.
    ב. אם הלקוח יפר ו\או לא יקיים איזה מהתנאים המצוינים לעיל.
    ג.  אם הרשאה לחיוב חשבון או הוראה לחיוב חשבון ו\או כרטיס אשראי לא יכובדו .
    ד. אם הלקוח יעשה שימוש בשרות המסופק ע"י פרוקסי ישראל שלא ע"פ הסכם זה .


6. פרוקסי ישראל פטורה מכל אחריות ו\או כל נזק שיגרם ללקוח במידה של שינויים בחוקים ו\או

    בתקנות ו\או כל הליך חוקי אחר לרבות צווים מנהליים ו\או משפטיים שיש בהם כדי למנוע ו\או

    להגביל את תנאי ההתקשרות.

7. הסכומים לתשלום מחושבים ע"פ שער העברות והמחאות גבוה של דולר ארה"ב או 4.3 שקלים לדולר, הגבוה מביניהם.
 

חיסיון דומיין
פרטיות דומיין
אחסון אתרים מוגן
פרוקסי ישראל
הגנת אתר - יצירת קשר